Alminnelige forretningsbetingelser for ViaBill-betaling

Read the below in English

ViaBill er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser, ved bruk av automatisk oversettelse. Det vil til enhver tid være de norske forretningsbetingelser som gjelder.

1 Indledende vilkår og definitioner

1.1. Disse almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit (herefter “betingelserne”) er gældende for indgåelse af en kreditaftale med ViaBill A/S, CVR-nr. 3324 5564, (herefter “ViaBill”) som kreditgiver og en forbruger som kreditmodtager (herefter “debitor”).

1.2. De til enhver tid gældende betingelser fremgår af www.viabill.no/forretningsbetingelsene/. ViaBill forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne i overensstemmelse med punkt 8.1.

1.3. Ved køb med ViaBill som betalingsmåde sørger ViaBill for at betale købesummen til butikken eller webshoppen på vegne af debitor. ViaBill er ikke ansvarlig for et salg i en butik eller på en webshop, herunder for aftalens opfyldelse, hvor der betales med ViaBill. Alle reklamationer og henvendelser i anledning af købet skal derfor rettes til den pågældende sælger (webshop/butik) og ikke til ViaBill.

1.4. ViaBill er berettiget til, uten kundens samtykke, å overdra sine rettigheter og forpliktelser i forhold til kunden til en tredjepart, herunder samtlige fordringer som ViaBill har knyttet til kunden.

1.5. Kunden velger ønskede varer i butikken eller nettbutikken, og går deretter til betaling. Ved betaling med ViaBills produkt betaler ViaBill det samlede beløpet til butikken eller nettbutikken umiddelbart etter kjøpet. ViaBill reserverer samtidig samlet ordrebeløp på kundens betalingskort. Når du betaler med ViaBill, vil vi gi deg 30 dager for å motta, prøve og avgjøre, før du setter inn kredittkortet ditt.

1.6. ViaBill kan tilby kunden å dele betalingen inn i et nærmere bestemt antall avdrag. Kunden kan motta et slikt tilbud i forbindelse med et fremtidig kjøp i en butikk eller nettbutikk som tilbyr ViaBills produkt som betalingsmåte.

1.7. Hvis totalbeløpet for alle kundens transaksjoner overstiger € 1000, vil ViaBill be kunden om å sende inn dokumentasjon som vil bli brukt til ViaBills overholdelse av hvitvaskingsloven. Dette vil være innsendelse av en kopi av legitimasjon. Frem til slik dokumentasjon er mottatt vil ikke kunden kunne anvende ViaBills produkt til betaling i butikker eller i nettbutikker.

2 Betalingsavtalen

2.1. Kunden kan bruke ViaBill som betalingsløsning opp til et bestemt beløp. Det aktuelle beløpet fremgår til enhver tid på kundens side på «Min ViaBill».

2.2. Når det inngås en betalingsavtale, sender ViaBill en velkomst-e-post til den e-postadressen som kunden har angitt (samt en SMS om at e-posten er sendt). Velkomst-e-posten inneholder informasjon om betalingsavtalen, «Alminnelige forretningsbetingelser for ViaBill-betaling», «Vilkår for automatisk betaling», «Persondatapolitikk», og i tillegg sendes nok en e-post med link til «Min ViaBill» samt førstegangspassord til denne. Etter at velkomst-e-posten er mottatt, skal kunden sørge for å logge på «Min ViaBill» på viabill.no og endre passordet til et personlig passord.

3 Kjøp med ViaBill

3.1. Første gang kunden bruker ViaBills produkt som betalingsmåte, skal kunden angi sine betalingskortopplysninger, telefonnummer, e-postadresse og en kontrollkode som kunden får tilsendt som en SMS til angitt telefonnummer.

3.2. Ved alle påfølgende kjøp med ViaBills produkt skal kunden av sikkerhetsmessige årsaker, og for å forhindre misbruk, benytte en kontrollkode som sendes som en SMS til kundens telefonnummer. Kontrollkoden er unik, og kan bare anvendes til én betaling.

4 Betalingsvilkår

4.1. Ordrebeløpet reserveres på kundens betalingskort like etter at kunden har gjennomført kjøpet.

4.2. ViaBill hever betalingen din 30 dager etter kjøpet ditt.

4.3. Hvis kunden har returnert bestillingen helt eller delvis innen fristen, vil kortreservasjonen bli opphevet helt eller delvis umiddelbart etter at ViaBill har mottatt melding om dette fra nettbutikken eller butikken. Ved delvis returnering heves det resterende beløpet på kundens betalingskort i henhold til pkt. 4.2.

5 Kommunikasjon med kunden

5.1. Kommunikasjon om avtaleforholdet skjer via kundens «Min ViaBill». Hver gang ViaBill sender en beskjed til kunden i «Min ViaBill», vil ViaBill samtidig sende en e-post og/eller en SMS til kunden om at det er en ny beskjed til kunden i «Min ViaBill».

6 Endring av kundens kontaktopplysninger

6.1. Kunden kan selv angi ytterligere, og rette opp eksisterende kontaktopplysninger på kundens «Min ViaBill». Kunden er ansvarlig for at e-postadressen og telefonnummeret er korrekte og oppdaterte. Endringer kan også utføres gjennom en henvendelse til support@viabill.no.

7 Endringer

7.1. ViaBill kan endre disse betingelsene og avtalen med kunden med en måneds varsel i henhold til gjeldende lovgivning. Kunden varsler via e-post, SMS, på «Min ViaBill» eller vanlig post. Endringer i priser og gebyrer kan blant annet forekomme på grunn av inflasjon, markedsutvikling, med tanke på å imøtekomme økte omkostninger, tap, skatter og avgifter, og for å oppnå administrative besparelser som følge av lovendringer, endringer i annen regulering eller fortolkning av denne som følge av andre forretnings- eller markedsmessige forhold.

8 Mislighold

8.1. ViaBill har rett til å oppheve avtalen med kunden hvis et av nedenstående forhold gjør seg gjeldende: a. Kunden har ikke overholdt plikten til å sikre korrekt og oppdatert kontaktinformasjon. b. ViaBill har begrunnet mistanke om at en tredjepart misbruker kundens konto.

8.2. Ved opphevelse av avtalen i henhold til pkt. 8.1. vil kundens utestående beløp bli hevet i samsvar med pkt. 4, men det vil ikke være mulig for kunden å bruke ViaBill som betalingsmåte fremover.

9 Oppsigelse

9.1. Kunden kan si opp av talen uten forvarsel ved å rette en henvendelse til ViaBill på support@viabill.no. Ved oppsigelse vil kundens utestående beløp bli hevet i overensstemmelse med pkt. 4.

9.2. ViaBill har rett til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Når oppsigelsesvarselet har utløpt vil kundens utestående beløp bli hevet i samsvar med pkt. 4, men det vil ikke være mulig for kunden å bruke ViaBill som betalingsmåte fremover.

10 Misbruk

10.1. Ved mistanke om misbruk skal kunden straks melde ifra om dette til ViaBill ved henvendelse til support@viabill.no eller på telefon 88 826 826.

11 Angrerett

11.1. Kunden kan trekke seg fra avtalen uten begrunnelse innen 14 dager.

11.2. Kunden skal underrette ViaBill om at han/hun har trukket seg fra avtalen innen angrefristen utløper. Hvis kunden vil gi skriftlig melding om dette (f.eks. per brev eller e-post), skal slik melding ganske enkelt sendes før fristen løper ut. Hvis kunden vil sikre bevis for at tilbaketrekking har skjedd innenfor angrefristen, kan brevet sendes som rekommandert sending. Kunden kan også benytte ViaBills standardskjema for tilbaketrekking.

11.3. Etter at angreretten er benyttet vil ViaBill heve det samlede kontobeløpet i henhold til pkt. 4. Kontobeløpet er tilgjengelig på kundens «Min ViaBill», eller kan fås på forespørsel til support@viabill.no

12 Behandling av personopplysninger

12.1. Kundens personopplysninger blir behandlet i henhold til ViaBills persondatapolitikk. Vår til enhver tid gjeldende persondatapolitikk fremgår i forretningsbetingelsene.

13 Klageadgang

13.1. Kunden er alltid velkommen til å kontakte ViaBill hvis han/hun har en klage i forbindelse med avtalen. Henvendelse kan sendes til support@viabill.no

13.2. Hvis det ikke er mulig å oppnå enighet om en klage, kan kunden klage til EU-kommisjonens klageportal. Klagen kan legges inn på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved innlegging av en klage skal ViaBills e-postadresse angis: support@viabill.no

14 Lovvalg og verneting

14.1. En hver tvist som måtte oppstå mellom ViaBill og kunden, herunder tvister vedrørende fortolkning eller gyldigheten av disse betingelsene, og som ikke kan løses under normale forhold, er underlagt irsk rett.

14.2. Tvister skal bringes inn for den irske domstolen med mindre annet går frem av ufravikelige vernetingsregler.

Standard angreskjema

(Dette skjemaet fylles ut og returneres bare hvis angreretten gjøres gjeldende)

 • Til ViaBill A/S, Søndergade 2, 2. sal, 8000 Aarhus C - e-post: support@viabill.no:

 • Jeg/vi (*) ___________ melder herved, at jeg/vi (*) ___________ ønsker å benytte meg/oss a angreretten i forbindelse med min/vår (*) ___________ kjøpsavtale om følgende varer (*) (*)/levering av følgende tjenester (*) ___________

 • Bestilt den (*)/mottatt den (*) ___________

 • Forbrukerens navn (Forbrukernes navn) ___________

 • Forbrukerens adresse (Forbrukernes adresser) ___________

 • Forbrukerens underskrift (Forbrukernes underskrifter) ___________ (kun hvis innholdet i skjemaet sendes i papirutgave)

 • Dato ___________

(*) Stryk over det som ikke er relevant

 

Vilkår for automatisk kortbetaling

1 Generelt

1.1. Disse vilkårene for automatisk kortbetaling gjelder i tillegg til ViaBill A/S’ («ViaBill») Alminnelige forretningsbetingelser for ViaBill-betaling. ViaBill har rett til å endre vilkårene med én måneds varsel. Endringer varsles via kundens e-postadresse.

1.2. Første gang kunden benytter ViaBill som betalingsmåte, skal han/hun angi sin betalingskortinformasjon.

1.3. Kunden mottar en betalingsoversikt den 20. i hver måned med en nødvendig oversikt og informasjon om beløpet som trekkes den måneden, slik at kunden har mulighet til å avvise en betaling som ikke kan godkjennes, jf. pkt. 2.

2 Avvisning, innsigelse og tilbakekalling av samtykke

2.1. Kunden kan til enhver tid kalle tilbake samtykket til at ViaBill kan benytte kundens betalingskortopplysninger. Tilbakekallelse kan foretas ved henvendelse til support@viabill.no. Hvis kunden tilbakekaller samtykket til at ViaBill kan benytte kundens betalingskortopplysninger, tilsvarer det en oppsigelse av avtalen, jf. pkt. 9 i «Alminnelige forretningsbetingelser for ViaBill-betaling» med tilhørende rettsvirkninger.

2.2. Hvis kunden har en innsigelse til en betaling som allerede er gjennomført, kan dette denne sendes til support@viabill.no. Kunden har i tillegg muligheten til å gjøre innsigelse mot en gjennomført betaling ved å rette en henvendelse til banken sin.

3 Oppdatering og oppbevaring av opplysninger

3.1. Det er kundens ansvar at opplysningene om kundens betalingskort oppdateres ved utløp, sperring, tap eller lignende.

3.2. Betalingskortopplysningene blir registrert og oppbevart sikkert og trygt hos en tredjepart som er godkjent i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder.

 

Persondatapolitikk

ViaBill (Søndergade 2, 8000 Aarhus C, Danmark) er som dataansvarlig forpliktet til å beskytte dine personopplysninger, og vi gjør vårt ytterste for at du skal føle deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne Persondatapolitikken og gjeldende lovgivning.

1 Typer personopplysninger og bruk av disse

ViaBill samler inn opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • I forbindelse med at avtalen opprettes
 • Som forberedelse til oppretting av en avtale
 • Kjøpsinformasjon i forbindelse med kjøpet
 • Interne markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling og ved risikohåndtering

Vi samler bare inn nødvendige opplysninger som telefonnummer, e-postadresse og betalingskortopplysninger og kjøpshistorikk.

Dine personlige opplysninger behandles og lagres bare hvis du har angitt disse frivillig, f.eks. i forbindelse med opprettelse av en avtale eller kredittvurdering, og når du sender oss et spørsmål via e-post.

ViaBill bruker for eksempel dine personopplysninger til å levere den tjenesten som opplysningene er samlet inn i forbindelse med. Opplysningene brukes også til å få større kjennskap til deg og øvrige kunder. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser, statistikk og analyser med tanke på forbedring av produkter, tjenester og teknologier samt visning av markedsføringsrelatert innhold og tilbud som er tilpasset dine interesser og hobbyer, og gjør dette tilgjengelig for deg via elektronisk post eller annen teknologi (når du har bedt om det).

2 Videregivelse av opplysninger

Vi kan i visse tilfeller videregi de personopplysningene som vi behandler om deg. Dine personopplysninger kan f.eks. bli gitt videre til: (i) leverandører som vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår (f.eks. leverandører av tjenester, teknisk støtte, leveransetjenester og finansielle institusjoner); eller (ii) i forbindelse med opprettelse og administrasjon av en avtale og andre oppgaver; eller (iii) hvis det er påkrevd i henhold til loven, en domstolavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Videregivelsen vil skje i det omfang og til de parter som er nødvendig for å kunne utføre tjenesten du ber om, f.eks. i forbindelse med opprettelsen av en kredittavtale og i forbindelse med fremsending av materialer eller lignende tjenester som krever at vi bruker dine opplysninger.

3 Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi benytter sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot manipulering, tap og destruksjon samt mot at andre tvinger seg til uberettiget adgang til dine opplysninger. Vår sikkerhetsprosedyre blir revidert fortløpende basert på den nyeste teknologiske utviklingen.

I praksis er det ikke mulig å etablere 100 % sikkerhet, og vi kan derfor ikke garantere at opplysningene er fullstendig beskyttet mot personer som vil omgå sikkerhetsforanstaltningene og skaffe seg adgang til opplysningene. Du oppgir derfor dine personlige opplysninger på eget ansvar.

4 Opdatering, sletning eller rettelse af dine oplysninger

Hvis du ønsker adgang til opplysningene som vi behandler om deg hos ViaBill, kan du rette en henvendelse til oss på support@viabill.no.

I henhold til personopplysningsloven har du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Hvis det viser seg at disse opplysningene er feilaktige eller villedende, har du rett til å be oss om å rette, blokkere eller slette disse opplysningene. I tillegg kan du til en hver tid gjøre innsigelser mot at opplysninger om deg blir gjenstand for ytterligere behandling.

Du har også mulighet til å klage til det danske Datatilsynet som kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du finner mer informasjon på det danske Datatilsynets hjemmeside her.

5 Hvor lenge oppbevares opplysningene dine?

ViaBill lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne levere den tjenesten du har bedt om, eller i så lang tid som det er påkrevd i henhold til lovgivningen. Vi sletter og anonymiserer derfor personopplysningene dine fortløpende, etter hvert som formålet de ble samlet inn til avsluttes.

6 Endringer

Det vil være nødvendig å oppdatere og endre denne politikken fortløpende. ViaBill forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne politikken. Ved vesentlige endringer gir vi deg beskjed via e-post. Den til enhver tid gjeldende versjonen av denne politikken finnes på hjemmesiden vår. Det kan du sjekke ved å se på datoen nedenfor.

Revideret den 14. marts 2018